Slide
העיר חולון
פועלים לקידום ופיתוח
Slide
העיר חולון
פועלים לקידום ופיתוח
הקודם
הבא

החברה הכלכלית לפיתוח חולון

החברה עוסקת בייזום, בניה ופיתוח של מוסדות ציבור וחינוך, מוסדות תרבות וקהילה, תעשייה עתירת ידע, משרדים ומסחר.
החברה מנהלת את נכסי העירייה, מוכרת ומשכירה אותם. כמו כן מקיימת החברה קשרים רציפים עם יזמים פוטנציאלים להשבחת נכסי העיר.
כל זאת כדי להגדיל את משאבי העירייה לטובת ביצוע פעילויות ציבוריות וכן בכדי להגדיל את שטחי התעסוקה והמסחר לרווחת התושבים.

תחומי הפעילות שלנו

קיימות – פרויקטים ירוקים

מכרזים אחרונים

מכרז מספר: 04/2024

04/2024

מועד אחרון להגשה:

31/03/2024

מכרז מספר: 3/2024

מכרז מס' 3/2024 להשכרת אולם תעש

מועד אחרון להגשה:

08/05/2024

מכרז מספר: 1/2024

מכרז פומבי מספר 1/2024 להצבה וה

מועד אחרון להגשה:

08/02/2024
Scroll to Top