מכרז מספר 11/2020

מכרז פומבי 11/2020 - לביצוע עבודות להקמת מגרש כדורגל מדשא סינטטי בקריית הספורט בקריית מיכה, חולון

מסמכי המכרז:

גלילה למעלה