מכרז מספר 4/2020

מכרז פומבי 4/2020 - להפעלת מזנון בבי"ס אלון חט"ב בעיר חולון - חוזה המכרז והנספחים

מסמכי המכרז:

גלילה למעלה