מכרז מספר 5/2020

מכרז פומבי 5/2020 -לביצוע עבודות להקמת אשכול גני ילדים, מבנה מסחרי ברמת מעטפת ופיתוח רחבה/כיכר ציבורית - הזמנה למכרז

מסמכי המכרז:

גלילה למעלה