Slide
העיר חולון
פועלים לקידום ופיתוח
Slide
העיר חולון
פועלים לקידום ופיתוח
הקודם
הבא

החברה הכלכלית לפיתוח חולון

החברה עוסקת בייזום, בניה ופיתוח של מוסדות ציבור וחינוך, מוסדות תרבות וקהילה, תעשייה עתירת ידע, משרדים ומסחר.
החברה מנהלת את נכסי העירייה, מוכרת ומשכירה אותם. כמו כן מקיימת החברה קשרים רציפים עם יזמים פוטנציאלים להשבחת נכסי העיר.
כל זאת כדי להגדיל את משאבי העירייה לטובת ביצוע פעילויות ציבוריות וכן בכדי להגדיל את שטחי התעסוקה והמסחר לרווחת התושבים.

תחומי הפעילות שלנו

קיימות – פרויקטים ירוקים

מכרזים אחרונים

מכרז מספר: 12/2022

שכירות שטח קרקע ברח' המנור 6 ח

מועד אחרון להגשה:

08/08/2022

מכרז מספר: 13/2022

הקמת מערכות פוטו- וולטאיות

מועד אחרון להגשה:

28/08/2022

מכרז מספר: 11/2022

השכרת שטחי קרקע ברח' המרכבה 47

מועד אחרון להגשה:

15/08/2022
גלילה למעלה