Slide
העיר חולון
פועלים לקידום ופיתוח
Slide
העיר חולון
פועלים לקידום ופיתוח
הקודם
הבא

החברה הכלכלית לפיתוח חולון

החברה עוסקת בייזום, בניה ופיתוח של מוסדות ציבור וחינוך, מוסדות תרבות וקהילה, תעשייה עתירת ידע, משרדים ומסחר.
החברה מנהלת את נכסי העירייה, מוכרת ומשכירה אותם. כמו כן מקיימת החברה קשרים רציפים עם יזמים פוטנציאלים להשבחת נכסי העיר.
כל זאת כדי להגדיל את משאבי העירייה לטובת ביצוע פעילויות ציבוריות וכן בכדי להגדיל את שטחי התעסוקה והמסחר לרווחת התושבים.

תחומי הפעילות שלנו

קיימות – פרויקטים ירוקים

מכרזים אחרונים

מספר המכרז: 1/2020

תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ואחזק

מועד אחרון להגשה:

מספר המכרז: 3/2020

תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ותחזו

מועד אחרון להגשה:

מספר המכרז: 02/2020

הפעלת גן ילדים ברחוב חצרים 5, ח

מועד אחרון להגשה:

מספר המכרז: 4/2020

הפעלת מזנון בבי"ס אלון חט"ב בעי

מועד אחרון להגשה:

מספר המכרז: 5/2020

ביצוע עבודות להקמת אשכול גני יל

מועד אחרון להגשה:

מספר המכרז: 07/2020

ביצוע עבודות להקמת 2 חטיבות צעי

מועד אחרון להגשה:

מספר המכרז: 10/2020

שכירת שטחי קרקע במתחם חניון המר

מועד אחרון להגשה:

מספר המכרז: 11/2020

ביצוע עבודות להקמת מגרש כדורגל

מועד אחרון להגשה:

מספר המכרז: 08/2020

ביצוע עבודות להקמת בית ספר ברחו

מועד אחרון להגשה:

מספר המכרז: 02/2021

הקמת קירויים על מגרשי כדורסל וע

מועד אחרון להגשה:

גלילה למעלה